Warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z tej Witryny internetowej prosimy o uwane zapoznanie się z całością warunków jej użytkowania

Informujemy, że korzystanie przez użytkownika z dowolnej Witryny internetowej Komatsu stanowi akceptację warunków umowy dotyczących jej użytkowania 

Spółka Komatsu („Spółka”, „Nas” lub „My”) docenia Państwa zainteresowanie naszymi Witrynami internetowymi („Witryny internetowe”), w tym między innymi, www.komatsu.com i powiązanymi z nią witrynami internetowymi. 

Te warunki mogą od czasu do czasu ulegać zmianie, o czym nie będziemy dodatkowo powiadamiać. Kontynuowanie użytkowania Witryny internetowej po wprowadzeniu w niej takich zmian stanowi akceptację nowych warunków. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na przestrzeganie tych lub jakichkolwiek przyszłych warunków, nie powinien korzystać z Witryn internetowych ani nie pobierać z nich materiałów. Działanie dowolnego elementu Witryn internetowych, w tym dostępność jakichkolwiek funkcji, możemy zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać w dowolnym momencie. Dowolne treści zawarte w tej Witrynie internetowej, w tym treści podmiotów zewnętrznych możemy usuwać, modyfikować lub w inny sposób zmieniać. Możemy nakładać ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczać dostęp użytkownika do wszystkich lub do części Witryn internetowych bez powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności. W każdej chwili możemy odmówić użytkownikowi dostępu do Witryn internetowych według naszego wyłącznego uznania. Te warunki dotyczą wyłącznie dostępu użytkownika do Witryn internetowych oraz korzystania z nich i nie zmieniają warunków żadnej innej umowy, jaką użytkownik zawarł ze Spółką lub jej spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi. 

Polityka ochrony prywatności 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Spółkę danych zebranych w trakcie naszej relacji do celów określonych w zapisach Polityki Spółki w zakresie ochrony prywatności. Te zapisy są w pełni włączone do niniejszych Warunków użytkowania na zasadzie odniesienia. 

Treści dotyczące inwestora 

Informacje dla inwestorów zamieszczane w naszych Witrynach internetowych powinny być traktowane jako aktualne tylko w dniu ich opublikowania lub w dniu, w którym zostały pierwotnie opublikowane (na przykład w dniu wydania komunikatu prasowego). Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo Spółka nie ma jakiegokolwiek obowiązku aktualizacji informacji zawartych w Witrynach internetowych. Wszelkie informacje zamieszczane w Witrynach internetowych mogą ulegać zmianie, o czym nie będziemy powiadamiać. 

Wszystkie oświadczenia zamieszczane w naszych Witrynach internetowych (inne niż fakty historyczne) są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act (Ustawy o reformie postępowania sądowego dotyczącego prywatnych papierów wartościowych) wydanej w 1995 roku i wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą powodować, że rzeczywiste wyniki znacznie odbiegają od prognozowanych wyników dotyczących przyszłości wskazanych w takich oświadczeniach. Oświadczenia te są identyfikowane za pomocą terminów związanych z prognozami, takich jak „przewidywać”, „wierzyć”, „oszacować”, „oczekiwać”, „wskazywać na”, „może być”, „cel”, „plan”, „przewidywać”, „będzie” i podobne wyrażenia. Takie oświadczenia są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach i nie zobowiązujemy się do aktualizacji takich oświadczeń w celu odzwierciedlenia nowych informacji, wydarzeń lub w inny sposób. Oprócz założeń i innych czynników, o których mowa w tej Witrynie internetowej, czynniki ostrzegawcze i inne informacje są określone w naszych publicznych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym te wymienione w sekcji „Czynniki Ryzyka” w naszym sprawozdaniu rocznym na Formularzu 10-K i w sprawozdaniu kwartalnym na Formularzu 10-Q. 

Prawa własności

Prawa autorskie. Wszystkie treści zamieszczane na Witrynach Internetowych, w tym między innymi projekt, tekst, oprogramowanie, rysunki techniczne, konfiguracje, grafiki, inne pliki i ich wybór oraz układ („Zawartość”, [„Treści”]) są albo chronione prawami autorskimi Spółki albo są własnością podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców Spółki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treści zamieszczane w Witrynach internetowych nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane, oprawiane w ramkach, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, publikowane, przesyłane, lub sprzedawane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem możliwości pobierania i drukowania treści w celach, które nie są konkurencyjne lub obraźliwe dla Spółki pod warunkiem, że użytkownik wykorzysta wszystkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach w sposób, który nie narusza obowiązujących przepisów. Należy pamiętać, że ta ograniczona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie i nie obejmuje zgody na publikację Treści w żadnej witrynie internetowej, sieci wewnętrznej lub zewnętrznej ani zgody na włączenie informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Treści Witryn internetowych jest surowo zabronione. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie systematycznie pobierać, zbierać ani pozyskiwać, za pomocą środków elektronicznych lub w inny sposób, żadnych danych lub pól danych z Witryn internetowych, w tym między innych danych dotyczących tożsamości klientów. Jeśli użytkownik uważa, że jego materiały chronione prawem autorskim zostały niewłaściwie wykorzystane w Witrynach internetowych, powinien skontaktować się z naszym agentem ds. Praw Autorskich lub zapoznać się z zapisami Polityki Spółki w zakresie praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji. 

Znaki towarowe. Wszystkie znaki towarowe w Witrynach internetowych są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i nie mogą być kopiowane, imitowane (podrabiane) ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty są znakami usług serwisowych, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych i nie mogą być kopiowane, imitowane (podrabiane) ani wykorzystywane, w całości ani w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy lub logo firm wyświetlane w Witrynach internetowych są własnością ich odpowiednich właścicieli. 

Jakiekolwiek użycie przez podmioty zewnętrzne naszych zastrzeżonych i niezastrzeżonych znaków towarowych oraz znaków usług serwisowych w metatagach i/lub ukrytym tekście zostanie uznane przez Nas za naruszenie praw do znaku towarowego. Ponadto korzystanie z zastrzeżonych lub niezastrzeżonych znaków towarowych i znaków usługowych w tekście strony witryny internetowej, metatagach, opisach meta i/lub ukrytym tekście w celu uzyskania wyższej pozycji w wyszukiwarkach będziemy traktować jako nieuczciwą konkurencję. 

Patenty. Produkty i procesy Spółki są objęte jednym lub większą liczbą patentów i podlegają innym tajemnicom handlowym oraz prawom własności. Zastrzegamy sobie wszystkie takie prawa. Żadne przeniesienie lub przyznanie praw wynikających z jakichkolwiek patentów nie może być dokonywane ani dorozumiane przez jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie Warunki użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać takich praw ani nie dekompilować, nie przeprowadzać inżynierii wstecznej urządzenia w celu wykonania jego repliki, ani nie poddawać demontażowi na części żadnego z naszych produktów lub dezasemblacji procesów w celu rozpoznania technologii. Przekazywanie materiałów za pośrednictwem naszych Witryn internetowych nie powinno być interpretowane jako udzielenie licencji jakiegokolwiek rodzaju w ramach jakichkolwiek patentów będących własnością lub kontrolowanych przez Spółkę. 

Oprogramowanie. Wszelkie oprogramowanie, w tym pliki, obrazy wygenerowane przez oprogramowanie, kod i dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie określone jako „Oprogramowanie”), wykorzystywane lub dostępne za pośrednictwem Witryn internetowych mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie do uzyskiwania dostępu i korzystania z nich w celach wyraźnie określonych w Witrynach internetowych, pod warunkiem że takie zastosowania nie są konkurencyjne ani uwłaczające dla Spółki. Zachowujemy pełny i wyłączny tytuł własności oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie modyfikować, nie dekompilować, nie poddawać inżynierii wstecznej (odtwarzać kodu źródłowego), nie dezasemblować żadnego oprogramowania ani nie tworzyć z niego dzieł pochodnych. 

Zachowanie użytkownika — informacje ogólne

Korzystając z Witryn internetowych, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do poniższych zasad: 

(a) nie zakłócać ani w żaden inny sposób nie naruszać bezpieczeństwa lub nie nadużywać Witryn internetowych, ani jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych z lub dostępnych za pośrednictwem Witryn internetowych albo powiązanych lub połączonych Witryn internetowych; 

(b) nie zakłócać ani nie przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Witryn internetowych ani z powiązanych lub połączonych Witryn internetowych; 

(c) nie przesyłać, nie publikować ani w inny sposób nie przesyłać za pośrednictwem Witryn internetowych ani nie zamieszczać na nich żadnych wirusów, robaków, agentów lub innych szkodliwych, destrukcyjnych lub destrukcyjnych plików; 

(d) nie używać ani nie próbować korzystać z konta, usługi lub systemu innej osoby bez upoważnienia Spółki, ani nie tworzyć ani nie używać fałszywej tożsamości na Witrynach internetowych; 

(e) nie przesyłać za pośrednictwem Witryn internetowych ani nie umieszczać na nich spamu, listów łańcuszkowych, niechcianej poczty lub jakiegokolwiek innego rodzaju niezamówionej masowej korespondencji e-mailowej do osób lub podmiotów, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie takiej korespondencji; 

(f) nie ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła innym osobom ani na Witrynach Internetowych, ani poza nimi; 

(g) nie podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Witryn internetowych lub ich części, do których dostęp jest ograniczony; oraz, 

(h) nie powielać żadnej części naszych Witryn internetowych ani ich struktury nawigacyjnej lub prezentacji. 

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wyłącznej odpowiedzialności za podejmowane działania lub przesyłane komunikaty za pośrednictwem jego konta oraz na przestrzeganie wszystkich obowiązujących, lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym między innymi ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych, które dotyczą korzystania z witryn internetowych. Witryny internetowe są kontrolowane i obsługiwane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik podlega jurysdykcji, która ogranicza mu dostęp do tej witryny, nie powinien uzyskiwać dostępu ani korzystać z tej witryny. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Witryny internetowe są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych. 

Zachowanie użytkownika — społeczności online i inne obszary interaktywne 

W Witrynach internetowych mogą znajdować się miejsca, w których użytkownik może zamieszczać i udostępniać komentarze innym użytkownikom witryn internetowych na różnorodne tematy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie publikował ani w inny sposób rozpowszechniał w witrynach internetowych lub za ich pośrednictwem niezgodnych z prawem, napastliwych, oszczerczych, przewrotnych, obraźliwych, stanowiących groźby lub nieprzyzwoitych komunikatów lub materiałów jakiegokolwiek rodzaju, lub materiałów, które naruszają lub łamią prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prywatność lub inne prawa własności lub własności podmiotów zewnętrznych, lub które mogą stanowić przestępstwo, powodować odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub które w inny sposób budzą zastrzeżenia, w tym między innymi treści, które świadczą o bigoterii, rasizmie, seksizmie lub nienawiści, lub które promują nielegalne działania lub fizyczną krzywdę wobec kogokolwiek. Zastrzegamy sobie prawo do, ale nie nakładamy na siebie obowiązku usuwania wszelkich materiałów, które uważamy za niewłaściwe, według naszego wyłącznego uznania i bez żadnego odniesienia do użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Spółki oraz jej podmiotów stowarzyszonych i stron, z którymi zawarliśmy umowę w celu hostingu lub utrzymania Witryn internetowych, od wszelkich roszczeń związanych z komunikatami lub materiałami opublikowanych przez inne osoby lub roszczeń związanych z korzystaniem z Witryn internetowych przez podmioty zewnętrzne. 

Komunikacja online w Witrynach internetowych i za ich pośrednictwem 

O ile nie przewidziano inaczej w sekcji 7 poniżej, użytkownik wyraża zgodę, że wszelka komunikacja, którą przekazuje komukolwiek za pośrednictwem Witryn internetowych lub dzieła chronione prawem autorskim, które publikuje w tych witrynach, w tym między innymi takie elementy, jak — pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, notatki, rysunki, konfiguracje, specyfikacje, zamówienia zakupu, cytaty lub prośby o wyceny, dane dotyczące wydajności, informacje o koncie lub inne materiały, dane lub informacje (zwane łącznie „Informacje”) — nie są poufne i po przekazaniu nam takich Informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków użytkownik udziela nam nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji z możliwością sublicencjonowania na całym świecie (w tym między innymi licencji na prawa autorskie) na wykorzystywanie takich Informacji w dowolnych mediach i w dowolnym celu. 

Informacje zawarte w treściach oraz dotyczące produktów i usług serwisowych — ograniczenia

Wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Witryn internetowych, takie jak dane, rysunki techniczne, konfiguracje, informacje dotyczące wyceny i zamówień oraz katalogi, są uważane za koncepcyjnie dokładne. Jednakże użytkownik powinien niezależnie ocenić dokładność informacji oraz ich przydatność dla swoich konkretnych potrzeb w zakresie jakiejkolwiek treści, produktu lub usługi serwisowej dostępnych za pośrednictwem witryn internetowych. Specyfikacje produktów i usług mogą ulegać zmianom bez powiadomienia, a My zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przetwarzania, materiałów lub konfiguracji, o czym nie będziemy powiadamiać. Nie gwarantujemy, że produkty lub usługi wymienione w naszym katalogu internetowym będą dostępne w momencie składania zamówienia. Wszystkie informacje dostępne na Witrynach internetowych podlegają zastrzeżeniom zawartym w sekcji 8 poniżej. 

Łącza do/z innych witryn internetowych i treści podmiotów zewnętrznych 

Łącza do innych witryn internetowych 

Witryny internetowe mogą od czasu do czasu zawierać linki do innych witryn internetowych. Łącza te są udostępniane jako udogodnienie i nie stanowią poparcia, sponsoringu lub rekomendacji przez nas — lub odpowiedzialności za — powiązane witryny internetowe lub jakiekolwiek treści, usługi lub produkty dostępne na takich witrynach internetowych lub za ich pośrednictwem. 

Łącza z innych witryn internetowych 

Wszystkie łącza do witryn internetowych muszą być zatwierdzone na piśmie przez nas, z wyjątkiem sytuacji, w których: 

(1) łącze to link tekstowy, który zawiera tylko tytuł strony głównej tej witryny, 

(2) łącze „wskazuje” tylko na stronę główną witryny i nie sięga do głębiej osadzonych stron, 

(3) łącze, gdy jest aktywowane przez użytkownika, wyświetla tę stronę główną Witryn na pełnym ekranie, a nie w „ramce” na powiązanej witrynie internetowej, oraz 

(4) wygląd, położenie i inne aspekty łącza nie 

  • stwarzają fałszywego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez Spółkę lub jej podmioty stowarzyszone, lub 
  • są w stanie zaszkodzić lub osłabić wartości jaką reprezentuje nazwa i znaki towarowe Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania tej zgody na umieszczenie łącza w dowolnym momencie według własnego uznania. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania tej zgody na umieszczenie łącza do naszych Witryn internetowych w dowolnym momencie według własnego uznania. 

Treści podmiotów zewnętrznych 

Witryny Internetowe mogą od czasu do czasu zawierać materiały, dane lub informacje dostarczane, zamieszczane lub oferowane przez podmioty zewnętrzne, w tym między inne reklamy lub wpisy w dyskusjach społeczności internetowej. Te łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z któregokolwiek z tych łączy, wówczas opuszcza nasze Witryny internetowe. Nie dokonaliśmy przeglądu tych witryn podmiotów zewnętrznych i nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z tych witryn ani za ich treści. Nie składamy żadnych oświadczeń odnoszących się do witryn podmiotów zewnętrznych ani do żadnych informacji, oprogramowania ani innych produktów lub materiałów zamieszczanych na stronach tych witryn internetowych. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ani Spółka, ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za takie materiały, dane lub informacje zamieszczane przez podmioty zewnętrzne. 

Zastrzeżenia prawne 

Witryny internetowe i treści dostępne za ich pośrednictwem są dostarczane na zasadzie „takie jakie są” i „tak jak są dostępne”. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z tej Witryny i/lub jej treści odbywa się na jego wyłączne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka i jej podmioty stowarzyszone rezygnują z jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności prawa. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na ponoszenie ryzyka związanego z korzystaniem z tej Witryny internetowej, w tym z wszelkich treści, danych lub oprogramowania rozpowszechnianych przez, pobieranych lub dostępnych z lub za pośrednictwem Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone jego firmie, systemowi komputerowemu lub za utratę danych, których powodem jest pobranie takich treści, danych i/lub oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie kontroluje informacji, produktów ani usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem Witryny. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Spółka i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności i nie składają żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności lub przydatności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń lub innych treści lub jakichkolwiek produktów lub usług rozpowszechnianych lub udostępnianych przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem Witryny. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, że ta witryna lub jej zawartość spełnią wymagania użytkownika, ani że ta witryna lub jej zawartość będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, ani że ewentualne wady zostaną usunięte. Spółka nie udziela również żadnych gwarancji co do wyników, które można uzyskać, korzystając z tej Witryny lub jej zawartości, ani co do dokładności, kompletności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych w wyniku korzystania z tej Witryny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, w tym między innymi za szkody poniesione wskutek następujących czynników: — utrata danych z powodu opóźnień, niedostarczenie treści lub poczty e-mail, błędy, za przestoje systemu, błędne dostarczenie treści lub poczty e-mail, awarie sieci lub systemu, uszkodzenie plików, lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane zaniedbaniem Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców, lub własnymi błędami i/lub zaniedbaniami użytkownika — z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Spółka zrzeka się wszelkich gwarancji lub oświadczeń w sprawie zachowania poufności informacji przekazywanych za pośrednictwem Witryny.

Żadna porada lub informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika od Spółki lub za pośrednictwem Witryny nie może stanowić gwarancji, jeśli nie została ona wyraźnie określona na piśmie. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie niektórych gwarancji lub warunków, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnych okolicznościach, w tym, między innymi, w przypadku zaniedbania, Spółka lub jej spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy, agenci lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody — wynikające z korzystania lub powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej witryny lub z jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie, lub wynikające z nieupoważnionego dostępu lub zmiany transmisji użytkownika lub danych lub innych informacji, które są wysyłane lub odbierane lub nie są wysyłane lub odbierane — w tym między innymi, odszkodowanie za utratę zysków, użytkowanie, dane lub inne wartości niematerialne i prawne, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Strony uznają, że jest to rozsądne rozdzielenie ryzyka. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, więc niektóre z powyższych postanowień mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Powszechnie obowiązujące prawo 

Spółka ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie gwarantujemy, że materiały dostępne w naszych Witrynach internetowych są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna lub ograniczona, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z naszych Witryn internetowych ani eksportować materiałów z naruszeniem przepisów ustawodawczych i wykonawczych dotyczących eksportu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, wówczas użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych i Stanu Wisconsin, bez uwzględniania postanowień dotyczących konfliktu praw. 

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z naszych Witryn internetowych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej części za niewykonalne, wówczas to postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby miało wpływ na intencje niniejszej Umowy, a pozostała część niniejszej Umowy będzie obowiązywać w pełni mocy i skuteczności.